Účast na akci a platba

Účast na akci je podmíněna zaplacením registračního poplatku. V ceně registračního poplatku je zahrnut vstup pro 1 osobu, občerstvení dle programu, prezentační materiály.
Účast na akci je možné převést na jinou osobu pouze písemnou formou.

Platba za akci se realizuje bankovním převodem/platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay.

Registrací udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány pořadatelem akce nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.

Storno podmínky

Zrušení účasti na akci a registrace musí být provedeno písemně na enforum@enforum.cz.
Storno poplatky:

do 1 týdne před konáním akce = vrácení 100% registračního poplatku
od 6. kalendářního dne včetně před konáním akce = vrácení 30% registračního poplatku
od 3. kalendářního dne včetně před konáním akce = registrační poplatek se nevrací.

​Ostatní podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Ustanovení pro spotřebitele

Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že účastník vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem výlučně jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), tj. člověk, který vůči pořadateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

V případě uzavření smlouvy online, dálkovým způsobem nebo mimo prostory pořadatele má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené na této webové stránce. Pro dodržení 14denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.

Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud pořadatel již poskytl plnění ve lhůtě pro odstoupení spotřebitele na žádost spotřebitele. V případě akcí je takovou žádostí přihlášení se na akci s termínem konání do 14 dnů od registrace na akci.

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, ačkoliv již bylo započato s plněním na základě jeho vlastní žádosti, je spotřebitel povinen pořadateli uhradit poměrnou část plnění.

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s pořadatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u pořadatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zpracování osobních údajů

Společnost enovation s r.o., se sídlem Na Příkopě 583/15, IČ 279 09 751, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125819 zpracovává v rámci registrace na akci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

jméno a příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
IČ, DIČ
adresu
název společnosti

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ, adresu a název společnosti je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností enovation s.r.o. zpracovávány do doby realizace akce, na kterou jste se přihlásili a dále po dobu, po kterou zpracování případně vyžadují právní předpisy.

Jméno, příjmení a e-mailová adresa bude dále uchovávána v databázi společnosti enovation s.r.o. pod dobu 3 let od konání akce za účelem zasílá obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Společnost enovation je v případě, že jsou na akci pořizovány audiovizuální nebo jiné záznamy v souladu s ustanoveními výše, rovněž zpracovatelem osobního údaje v podobě vaší podobizny. Přihlášením na akci s tímto zpracování udělujete souhlas. V případě, že si přejete vzít souhlas zpět, informujte nás o tom, prosíme, prostřednictvím emailu, telefonicky nebo písemně na kontakty uvedené na webové stránce, případně osobně v místě konání akce. Pokud souhlas vezmete zpět, nebude vaše podobizna jakkoliv dále zpracovávána.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností enovation s r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i zpracovatelé, kteří pro společnost pracují jako subdodavatelé v oblasti marketingu, případně mohou být údaje zpřístupněny provozovatelům softwarů (například cloudových uložišť, Google analytics apod.)

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 29. 6. 2017